Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  
 

1. INSCHRIJVING

1.1   Inschrijven  voor  een  uitstap  kan  iedereen die akkoord gaat  met onze algemene voorwaarden.

1.2  De  inschrijving  is definitief na  betaling van het voorschot.  Voorschot dient in ons bezit te zijn op de uiterste inschrijfdatum.  Op dat moment wordt bepaald of er voldoende inschrijvingen zijn om de uitstap te laten doorgaan.
Bij een bevestigde uitstap aansluiten na de uiterste inschrijfdatum, is nog mogelijk, maar enkel als er voldoende plaatsen vrij zijn in de bus, eventueel hotel, ivm maximum aantal deelnemers per gids, enz...

1.3  Betalingen dienen te gebeuren volgens de bepalingen vermeld in de uitnodiging.  Het saldo dient uiterlijk 5 weken voor de afreis vereffend te worden, zo niet vervalt de deelname,  met verlies van de reeds geboekte kosten van de vereniging.  De kosten voor de bus zelf worden nooit terugbetaald, gezien deze verdeeld werden over het voorzien aantal deelnemers.  Voor de andere kosten is dit afhankelijk van de annulatievoorwaarden voor de geboekte bezoeken, maaltijden, enz...  De bijzondere regeling wordt per uitstap gedetailleerd vermeld in elke uitnodiging.
 

2. REISVERZEKERING EN ANNULERING

2.1   Zo je - na inschrijving - omwille van een geldige reden (ziekte, hospitalisatie, overlijden van direct  familielid) niet  aan  de  uitstap  kan  deelnemen,  is  een  terugbetaling voorzien met  aftrek  van  de  dossierkosten  en de reeds geboekte kosten door de vereniging,  rekening houdend met de datum van je annulering. Elk geval zal afzonderlijk geëvalueerd worden.  Er dient wel een bewijs (doktersbriefje, overlijdensbericht, ...) voorgelegd te worden. 

2.2  Elke reisdeelnemer wordt geacht een familiale verzekering  te hebben, een verzekering voor lichamelijke letsels, opgelopen tijdens de uitstap, is reeds voorzien door de vereniging.  De  bestuursleden  kunnen hoofdelijk nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen van welke aard ook.

2.3  In  geval  van  pech  (nl.  tekortkoming  van  de  reiziger, tekortkomingen van een derde die vreemd  is aan de in voorziene prestaties, en die niet konden worden voorzien of vermeden, overmacht of een gebeurtenis  die  zelfs met  inachtname  van  de  grootste  zorgvuldigheid niet kon worden voorzien) die het voortzetten van de reis onmogelijk maakt, wordt enkel het niet uitgegeven geld aan de reizigers terugbetaald. Geen enkele andere vergoeding wordt voorzien.

2.4  Onze  bestuursleden  hebben  -  ten allen tijde -  het  recht  het  programma  te  wijzigen, als dit omwille van omstandighed (daaronder verstaat  men  dienstonderbreking,  staking,  slechte weersomstandigheden, uitlopen van bezoeken, e. a). Prijsverhogingen daardoor teweeggebracht vallen ten laste van de reizigers.
Dit is geen geldige reden om inschrijving te annuleren.  

2.5  Zo de vereniging  zich verplicht ziet een uitstap af te zeggen  omwille  van  onvoorziene  omstandigheden, worden de reeds gestorte sommen terugbetaald, zonder bijkomende schadevergoeding.

2.6 Als een uitstap niet doorgaat omwille  van  het niet behalen van het beoogde aantal deelnemers op de uiterste inschrijvingesdatum,  wordt een deel van de reeds gestorte sommen terugbetaald, zonder bijkomende schadevergoeding.   Dit volgens de bepalingen vermeld op elke uitnodiging.
 

3. LOGIES

3.1  Bij  inschrijving  vraagt de vereniging je  een  keuze  te maken  tussen  een  eenpersoonskamer  (mits  toeslag)  of  een  tweepersoonskamer.  De  toeslag  voor  eenpersoonskamer wordt  in  elk  meerdaags reisprogramma  afzonderlijk  vermeld.
 

4. BAGAGE

Elke reiziger mag een reiskoffer meenemen van redelijke omvang.  De vereniging is in geen geval verantwoordelijk voor verlies, diefstal  of schade van je bagage. Het is streng verboden deviezen of voorwerpen die bij de douane moeten worden aangegeven, over de grenzen  te  smokkelen.  In  geval  van  overtreding  wijst de vereniging elke verantwoordelijkheid af.

 

5. OVERIGE REISVOORWAARDEN

5.1   De uitstap wordt ingericht voor valide personen, die  in  staat zijn op eigen kracht deel  te nemen aan het reisprogramma. Voor minder valide personen kunnen er ,in de mate van het mogelijke, ter plaatse door de reisbegeleider afspraken gemaakt worden, deze afspraken moeten  strikt  toegepast  worden. Niet benuttigde excursies zullen in dat geval niet terugbetaald worden.

5.2   De richtlijnen van de reisbegeleider en van de  leiding van het hotel moeten door iedereen stipt gevolgd worden.  Alleen de reisbegeleider kan na overleg met de andere bestuursleden, van het programma afwijken.

Er wordt in geen geval door medereizigers van de planning afgeweken, zowel mondeling, schriftelijk of in enige andere vorm,  zonder medeweten en goedkeuring van de reisbegeleider en/of het bestuur.

5.3   Op de dag van  de  afreisdatum  ontvangt  elke deelnemer de benodigde reisdocumentatie.  Ook de nodige contactgegevens van de reisleider en bestuursleden.

5.4   Elke klacht of vraag moet binnen de acht dagen na de reis bij de vereniging ingediend worden.

5.5  Minimum  aantal  personen  vereist  voor  de  een uitstap  is  20  (tenzij  anders  vermeld).  Indien  de  reis  niet doorgaat wegens  gebrek  aan  deelnemers,  worden  de reizigers  hiervan   verwittigd,  ten  laatste 15 dagen voor de voorziene afreisdatum. In dit geval  worden  alle  reeds  gestorte  voorschotten binnen 15 dagen terugbetaald,  uitgezonderd reeds betaalde onkosten die de vereniging niet kan recupereren, zonder bijkomende schadevergoeding.

5.6.  Vermelde prijzen zijn steeds berekend op basis van  de wisselkoers  en  tarieven  in  voege  bij  het  opmaken. Eventuele schommelingen kunnen ons verplichten de prijzen aan te passen.

5.7  Suggesties zijn steeds welkom, wij bekijken geval per geval en kunnen dit  noteren voor volgende uitstappen.

6. PRIVACY

6.1 Hoe komen we aan jullie gegevens?

WijleZijnWeg gebruikt enkel gegevens die de deelnemers ons zelf meedelen.  Wij gebruiken geen andere bronnen.  Wij delen deze info niet met anderen.   Enkel bij boeking van een hotel voor jullie, geven we jullie naam door, geen andere info.

6.2 Welke gegevens houden wij bij, waarom en hoe lang?

We houden jullie e-mail adres bij in een contactenlijst, voor het versturen van onze nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor onze uitstappen. Dit vanaf het moment dat jullie inschrijven voor de nieuwsbrief, tot wanneer jullie aangeven dat jullie geen info,meer wensen te ontvangen. 

Afmelden kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar wijlezijnweg@gmail.com.

De gegevens m.b.t. Inschrijving en betaling voor deelname aan onze uitstappen wordt bijgehouden gedurende het lopende jaar, dit om na afloop alle afrekeningen te kunnen nakijken en evalueren.  

Op het einde van het lopende jaar, worden al deze gegevens gewist.

6.3 Foto’s

Tijdens onze uitstappen maken wij foto’s en van elke uitstap wordt een kort verslag gepubliceerd op de website.

Inschrijven voor deelname aan onze uitstappen, betekent dat jullie akkoord gaan dat foto’s kunnen gepubliceerd worden waar jullie opstaan.  We vermelden hierbij wel geen namen, noch andere persoonsgegevens.

Wie dit liever niet heeft, kan dit melden door een eenvoudig mailtje te sturen naar wijlezijnweg@gmail.com.  Dan houden we daar rekening mee.

Goede reis,
Het bestuur.